اختلافات مطهری و شریعتی از سوی بعضی از مسئولین حسینیه ارشاد هدایت می شد: شهید مطهری و حسینیه ارشاد 1
41 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) فروردین و اردیبهشت 1385 - شماره 5 و 6 )(3 صفحه - از 29 تا 31)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی