متین بود و روشن بین: شهید بهشتی و مقتضیات زمان
43 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) تیر 1385 - شماره 8 )(3 صفحه - از 18 تا 20)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی